Kansalaistoiminnan ryhmät käynnistyvät

Runo­rep­pu, Tiet­sik­ka­maa­nan­tait, Käden­tai­to­jen tiis­tait ja Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä aloit­ta­vat toi­min­tan­sa ensi vii­kol­la. Tule mukaan runoi­le­maan, rat­ko­maan arki­sia tie­to­tek­nii­kan ongel­mia, teke­mään käden­töi­tä ja askar­te­le­maan sekä poh­ti­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen kysy­myk­siä muka­vas­sa seu­ras­sa.

Ryh­mien tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lut löy­dät tääl­tä.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 € ja voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le Jyvä­lä-pas­sil­la. Koh­ti kes­tä­vää elä­mää! -ryh­mä on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

Muis­ta myös Anna ja Toi­vo -nuket, joi­den val­mis­ta­mi­seen pää­set tutus­tu­maan UNICEF Jyväs­ky­län vapaa­eh­tois­ryh­män nuken­te­ki­jöi­den avul­la. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on tors­tai­na 27.9.