Vinyasa Krama-jooga, kesä 2019

Viny­asa Kra­ma on mata­lan kyn­nyk­sen joo­gaa, joka muok­kau­tuu har­joit­te­li­jan tar­pei­siin. Tämä perin­tei­nen intia­lai­nen joo­ga­tyy­li on suun­ni­tel­tu taval­li­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät aina ehdi har­ras­taa riit­tä­väs­ti lii­kun­taa. Yksin­ker­tai­siin liik­kei­siin yhdis­te­tään hen­gi­tys, ja lii­ke­sar­jat raken­ne­taan askel ker­ral­laan. Hel­pot ja tehok­kaat liik­keet huol­ta­vat selän ja tär­keim­mät nive­let. Viny­asa Kra­ma on myös oival­li­nen palaut­ta­va har­joi­tus esi­mer­kik­si urhei­li­joil­le ja astan­ga­joo­gan har­ras­ta­jil­le.


Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 16.00–17.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kundaliinijooga, kesä 2019

Kun­da­lii­ni­joo­ga nos­taa ihmi­sen tie­toi­suu­den tasoa, tasoit­taa tun­ne-elä­mää ja paran­taa fyy­sis­tä ter­veyt­tä. Kun­da­lii­ni­joo­gas­sa yhdis­ty­vät joo­gan eri osa-alu­eet: fyy­si­set asa­nat, medi­taa­tio, mant­rat, mudrat eli käsien asen­not, band­hat eli var­ta­lon lukot, hen­gi­tys­har­joi­tuk­set, visua­li­saa­tiot sekä ren­tou­tu­mi­nen. Joo­ga­tun­nit alka­vat alku­mant­ral­la, jos­ta ede­tään kriy­aan eli var­si­nai­seen har­joi­tus­sar­jaan sekä edel­leen ren­tou­tuk­seen, medi­taa­tioon ja lop­pu­mant­raan.


Sun­nun­tai­sin 11.8.–1.9. klo 15.00–16.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Mer­vi Hok­ka­nen (Gian Terath Kaur)

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Hathajooga, kesä 2019

Kurs­si sinul­le, jol­le hat­ha­joo­ga ei ole vie­lä kovin tut­tua. Aloi­tam­me joo­ga­ker­rat alku­ren­tou­tuk­sel­la, jos­ta siir­rym­me aloit­te­li­jan aurin­ko­ter­veh­dyk­seen sekä fyy­si­siin asen­to­har­joi­tuk­siin eli asa­noi­hin. Joo­ga­har­joi­tus tukee mie­len tasa­pai­noa ja ren­tout­taa sekä edis­tää kehon jous­ta­vuut­ta ja voi­maa. Samal­la myös oman kehon tun­te­mus vah­vis­tuu.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Hat­ha­joo­ga A:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 19.00–20.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 44 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Hat­ha­joo­ga B:
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 19.00–20.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 25 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Energiaa aamujoogasta, kesä 2019

Aloi­ta päi­vä­si ren­nos­ti, voi­ma­va­ro­ja kerä­ten ja itseä­si lem­peäs­ti herä­tel­len aamui­sil­la joo­ga­har­joi­tuk­sil­la. Löy­dä sisäl­tä­si syvä ren­tous ja rau­ha. Teem­me eri­lai­sia venyt­tä­viä, vah­vis­ta­via, vir­kis­tä­viä ja eheyt­tä­viä hat­ha­joo­gan har­joi­tuk­sia aamul­le avau­tuen. Pää­täm­me joo­ga­ker­rat lop­pu­ren­tou­tuk­seen.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.–5.6. klo 9.00–10.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Hin­ta: 37 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Tiibetiläinen jooga ja meditaatio

Opet­te­lem­me yhdek­sän puh­dis­ta­vaa hen­gi­tys­tä -har­joi­tuk­sen sekä vii­den liik­keen medi­ta­tii­vi­sen Tsa Lung -joo­gan, jota teh­dään lat­tial­la tai tuo­lil­la istuen.
Tii­be­tik­si ”tsa” tar­koit­taa kana­via ja ”lung” tuul­ta eli ener­gi­aa. Yksin­ker­tai­sis­sa, mut­ta voi­mak­kais­sa Tsa Lung -har­joi­tuk­sis­sa pyri­tään puh­dis­ta­maan ja vapaut­ta­maan kehon, tun­ne­ta­son ja mie­len luk­kiu­tu­mia, jot­ka estä­vät mei­tä lepää­mäs­tä luon­nol­li­ses­sa mie­len­rau­has­sa. Samal­la Tsa Lung on teho­kas tapa kehit­tää kehon ja mie­len yhteyt­tä ja syven­tää medi­taa­tio­ta. Har­joi­tuk­set tule­vat bön-budd­ha­lai­ses­ta perin­tees­tä yli 1000 vuo­den takaa tar­jo­ten meil­le mah­dol­li­suu­den tun­nis­taa oma vii­saus­luon­tom­me, jos­ta käsin voim­me olla hyö­dyk­si sekä itsel­lem­me että toi­sil­le.
Kurs­si on suun­nat­tu kai­kil­le, eikä sii­hen tar­vi­ta ennak­ko­tie­to­ja. Se sopii myös syven­tä­väk­si ja ker­taa­vak­si kurs­sik­si niil­le, jot­ka ovat oppi­neet Tsa Lung -har­joi­tuk­sen aiem­min. Voi­mak­kaat hen­gi­tys­har­joi­tuk­set eivät kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä sovi ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le tai hen­ki­löil­le, joi­den sai­raus on aktii­vi­ses­sa vai­hees­sa. Jos ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set askar­rut­ta­vat sinua, voit ottaa yhteyt­tä opet­ta­jaan Jyvä­län kaut­ta.


Lau­an­tai 13.4. klo 11.00‒17.00 (1 ker­ta)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Anna-Kai­sa Hir­va­nen

Hin­ta: 40 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du