Hyvä ryhti, kesä 2019

Kurs­si sopii sinul­le, joka haluat paran­taa ryh­tiä­si ja antaa sel­kä­ran­gal­le ja koko kehol­le tukea ja voi­maa. Tun­nil­la teh­dään liik­kei­tä, jot­ka poh­jaa­vat eri­tyi­ses­ti itä­mai­seen tans­siin ja joo­gaan. Ryh­tiä tuke­vat liik­keet sopi­vat hyvin mm. koko päi­vän istu­ma- tai sei­so­ma­työ­tä teke­vil­le. Osa ope­tel­ta­vis­ta liik­keis­tä sopii myös esim. työs­sä tauon aika­na teh­tä­vik­si.


Tors­tai­sin 1.–29.8. klo 18.00–19.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 46 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tanssisunnuntai: Saidi, kesä 2019

Sai­di on haus­ka ja iloi­nen itä­mai­nen tans­si, jol­la on pit­kä his­to­ria ja jota edel­leen aktii­vi­ses­ti tans­si­taan. Päi­vän aika­na tutus­tum­me sai­din perin­tee­seen ja tari­noi­hin sekä opet­te­lem­me lii­ke­kie­len ja aske­leet. Päi­vän päät­teek­si meil­lä on val­mii­na kiva ja kau­nis tans­si, jol­la voi vaik­ka ilos­tut­taa kave­rei­ta omis­sa juh­lis­sa. Aiem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, mut­ta ilo liik­kua on hyvä läh­tö­koh­ta kurs­sil­le.


Sun­nun­tai­na 11.8. klo 11.00–14.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 19 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Bellydance-fitness B, kesä 2019

Bel­ly­dance-fit­nes­sin liik­keet poh­jau­tu­vat itä­mai­sen tans­sin lii­ke­kie­leen. Tun­neil­la opim­me tun­te­maan oman kehom­me, sen voi­man ja hei­kom­mat­kin puo­let. Aloi­tam­me peh­meis­tä ja ren­nois­ta liik­keis­tä, sit­ten nos­tam­me tem­poa ja teem­me nopeam­pia har­joi­tuk­sia. Lopus­sa venyt­te­ly ja ren­tou­tus. Liik­keet vah­vis­ta­vat syviä ja lan­tion­poh­jan lihak­sia, paran­ta­vat kehon ja tasa­pai­non hal­lin­taa sekä lisää­vät not­keut­ta, voi­maa ja kes­tä­vyyt­tä.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–29.5. klo 20.00–20.45, 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 19 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Bailamama 4Venus, kesä 2019

Hikeä ja haus­ko­ja muu­ve­ja, tehot­ree­niä lan­tion­poh­ja­li­hak­sil­le sekä ren­tou­tus­ta ja hyvää oloa! Tree­naa rak­kaus­li­hak­se­si kun­toon, pol­ta ras­vaa ja kiin­tey­tä pep­pu, vat­sa ja käsi­var­ret. Bai­la­ma­ma 4Venus -tun­nil­la voit naut­tia nai­sen tär­keim­män lihas­ryh­män, lan­tion­poh­ja­li­has­ten, supert­ree­nis­tä. Hyvät lan­tion­poh­ja­li­hak­set lisää­vät nai­sen sek­su­aa­lis­ta nau­tin­toa, tuke­vat ryh­tiä sekä ede­saut­ta­vat virt­san­pi­dä­tys­ky­kyä. Koko­nais­val­tai­nen lii­kun­tae­lä­mys kai­kil­le nai­sil­le. Tun­neil­la pide­tään ylä­pää ren­to­na ja ala­pää tiuk­ka­na!

Sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le nai­sil­le.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kurs­si B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17–18, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Ilmoit­tau­du

Kurs­si C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17–18, 4 ker­taa
Hin­ta: 22 €
Ilmoit­tau­du