TRE — Trauma and Tension Releasing Excercises, peruskurssi D, kesä 2019

TRE perus­tuu yksin­ker­tai­seen ja tehok­kaa­seen lii­ke­sar­jaan, jon­ka avul­la voit palau­tua stres­saa­vis­ta ja trau­maat­ti­sis­ta koke­muk­sis­ta. Mene­tel­mä perus­tuu kehon luon­tai­seen kykyyn paran­tua neu­ro­lo­gi­sel­la ja bio­lo­gi­sel­la tasol­la: hel­poil­la lii­ke­sar­joil­la akti­voi­daan täri­nää kehos­sa ja täri­nän avul­la lihak­sis­ta ja her­mos­tos­ta pur­kau­tuu jän­ni­tys­tä. Van­ho­jen ja tämän­het­kis­ten koke­mus­ten tuot­ta­mien jän­ni­tys­ten pur­kau­tues­sa kehon ja mie­len tasa­pai­no lisään­tyy, uni syve­nee ja olo ren­tou­tuu.

Kurs­sil­la käy­dään läpi stres­sin ja trau­man vai­ku­tuk­sia kehoon ja mie­leen, TRE-mene­tel­män perus­teet har­joi­tel­laan ohjaa­jan opas­ta­ma­na. Tapaa­mis­ten välil­lä osal­lis­tu­jat har­joit­te­le­vat mene­tel­mää itse­näi­ses­ti koto­naan.

TRE-mene­tel­mä sovel­tuu itse­hoi­to­me­ne­tel­mäk­si, osak­si trau­ma- ja psy­ko­te­ra­pi­aa tai mui­ta tera­pioi­ta sekä eri­tyi­sen hyvin ammat­ti­ryh­mil­le, jot­ka altis­tu­vat työs­sään sijai­strau­ma­ti­soi­tu­mi­sel­le (esim. tera­pia- ja hoi­to­työ­tä teke­vät, polii­sit, palo­mie­het ja sosi­aa­lia­lan työn­te­ki­jät).

TRE-mene­tel­mä on yksin­ker­tai­nen ja sovel­tuu val­tao­sal­le ihmi­sis­tä oival­li­sek­si avuk­si kehon ja mie­len hyvin­voin­nin vah­vis­ta­mi­seen ja tuke­mi­seen. Mene­tel­män vai­ku­tuk­set voi­vat kui­ten­kin olla jos­kus voi­mak­kai­ta, joten ter­vey­del­li­seen tilan­tee­seen liit­ty­viä rajoi­tuk­sia on. Ohjaa­ja haas­tat­te­lee osal­lis­tu­jat lyhyes­ti puhe­li­mes­sa ennen kurs­sin alkua var­mis­taak­seen mene­tel­män sovel­tu­vuu­den ja tur­val­li­suu­den.


Per­jan­tai­sin 17.5. klo 17.00–20.00 ja 7.6. klo 17.00–19.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Gila Hei­mo­nen

Hin­ta: 41 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Retki omaan sisimpään, kesä 2019

Aloi­tam­me hat­ha­joo­gal­la. Har­joi­tus on kuin vir­ta liik­kees­tä liik­ku­mat­to­muu­teen. Ete­nem­me luon­nol­li­sen hen­gi­tyk­sen ryt­mis­sä asteit­tain koh­ti tasa­pai­non tilaa ja mie­len hil­jai­suut­ta. Päi­vä jat­kuu mant­roil­la eli ään­teil­lä, jot­ka aut­ta­vat rau­hoit­tu­maan ja kes­kit­ty­mään. Aluk­si kuun­te­lem­me hen­gi­tyk­sen luon­nol­lis­ta ryt­miä ja ete­nem­me vähi­tel­len koh­ti äänen tuot­ta­mis­ta. Mant­ra-osioon voi osal­lis­tua myös kuun­te­le­mal­la ja tun­te­mal­la äänen ren­tout­ta­van väräh­te­lyn, joka hei­jas­tuu lat­tias­ta koko kehoon.

Eväs­tauon jäl­keen on vuo­ros­sa japa­ni­lai­nen shin­do, jos­sa rau­hoi­tum­me kuun­te­le­maan omaa kehoa ren­tou­tuen veny­tyk­siin syvän hen­gi­tyk­sen ja pai­no­voi­man avul­la. Tur­val­li­nen kos­ke­tus ja lem­peä asen­ne itseä koh­taan on myös olen­nai­nen osa shin­doa.

Päi­vän lopuk­si kokoam­me päi­vän annin yhteen ja pää­täm­me ret­ken lop­pu­ren­tou­tuk­seen.


Lau­an­tai­na 10.8. klo 9.00–16.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Oner­va Mäl­kö­nen, Aino Klip­pel, Anne­li Mes­ka­nen

Hin­ta: 34 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Puisto-asahin lyhytkurssi, kesä 2019

Asa­hi on rau­hal­lis­ta ter­veys­lii­kun­taa, joka on saa­nut vai­kut­tei­ta kii­na­lai­sis­ta puis­tois­sa har­joi­te­tuis­ta aamu­voi­mis­te­lu­la­jeis­ta Qigong ja Tai­jiquan. Tavoit­tee­na on ennal­taeh­käis­tä ja hoi­taa ylei­sim­piä ter­vey­son­gel­mia, kuten selän ja har­tia­seu­dun vai­vo­ja. Kurs­sil­la tutus­tum­me asa­hin seis­ten teh­tä­viin lii­ke­sar­joi­hin sekä lii­ke­pe­ri­aat­tei­siin ja lii­ke­tie­toi­suu­teen. Pyrim­me pitä­mään tun­nit ulko­na, mut­ta sisä­ti­la on varat­tu­na satei­sil­le päi­vil­le.

Kat­so esit­te­ly­vi­deo.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Puis­to-asa­hi A:
Tors­tai­sin 2.–23.5., 4 ker­taa
Hin­ta: 25 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Puis­to-asa­hi B:
Tors­tai­sin 1.–29.8., 5 ker­taa
Hin­ta: 31 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Hyvää oloa ja ryhtiä pilateksen avulla, kesä 2019

Pila­tes on kehon­hal­lin­ta­me­ne­tel­mä, jos­sa kes­ki­var­ta­lon tuen ja hen­gi­tyk­sen kaut­ta pyri­tään löy­tä­mään kehon oikeaop­pi­sia lii­ke­ra­to­ja ja toi­min­nal­lis­ta ryh­tiä. Kurs­sil­la opet­te­lem­me hen­gi­tys­tek­niik­kaa, vah­vis­tam­me syviä kes­ki­var­ta­lon lihak­sia sekä teem­me moni­puo­li­sia kehon­hal­lin­taa ja liik­ku­vuut­ta kehit­tä­viä har­joit­tei­ta. Liik­keet suo­ri­te­taan oman hen­gi­tyk­sen tah­tiin, kehoa kuun­nel­len ja kes­kit­tyen.

Ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta sekä ensi­ker­ta­lai­set että jo aiem­min pila­tes-mene­tel­mään tutus­tu­neet.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 9.00–10.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Pia-Maria Hem­mo­la

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Shindo rentoutusvenyttely, kesä 2019

Kurs­sil­la teh­dään lem­pei­tä ja ren­tout­ta­via Shin­do- ja sen jat­ko­me­ne­tel­män Jomon-veny­tyk­siä. Veny­tyk­set ovat teho­kas tapa pur­kaa jo ker­ty­nei­tä kuor­mi­tuk­sia sekä yllä­pi­tää kehon jous­ta­vuut­ta ja ennal­taeh­käis­tä jän­ni­tys­ten ker­ty­mis­tä. Samal­la mie­li kir­kas­tuu ja ren­tou­tuu. Veny­tyk­set ovat yksin­ker­tai­sia ja ne teh­dään rau­hal­li­ses­ti omaa kehoa kuun­nel­len ja arvos­taen. Eri­tyi­sen tehok­kaan veny­tyk­sis­tä tekee liik­keen, hen­gi­tyk­sen ja kes­kit­ty­mi­sen yhdis­tel­mä. Vai­ku­tus koh­dis­tuu mie­len ja kehon luon­nol­li­seen tasa­pai­noon. Har­joit­te­lun avain­sa­no­ja ovat ren­tous, luon­nol­li­suus ja omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen.

Shin­do sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja -kun­toi­sil­le.


Tors­tai­sin 2.5.–27.6. klo 18.00–19.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Anne Rah­ko­la

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Vinyasa Krama-jooga, kesä 2019

Viny­asa Kra­ma on mata­lan kyn­nyk­sen joo­gaa, joka muok­kau­tuu har­joit­te­li­jan tar­pei­siin. Tämä perin­tei­nen intia­lai­nen joo­ga­tyy­li on suun­ni­tel­tu taval­li­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät aina ehdi har­ras­taa riit­tä­väs­ti lii­kun­taa. Yksin­ker­tai­siin liik­kei­siin yhdis­te­tään hen­gi­tys, ja lii­ke­sar­jat raken­ne­taan askel ker­ral­laan. Hel­pot ja tehok­kaat liik­keet huol­ta­vat selän ja tär­keim­mät nive­let. Viny­asa Kra­ma on myös oival­li­nen palaut­ta­va har­joi­tus esi­mer­kik­si urhei­li­joil­le ja astan­ga­joo­gan har­ras­ta­jil­le.


Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 16.00–17.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Kundaliinijooga, kesä 2019

Kun­da­lii­ni­joo­ga nos­taa ihmi­sen tie­toi­suu­den tasoa, tasoit­taa tun­ne-elä­mää ja paran­taa fyy­sis­tä ter­veyt­tä. Kun­da­lii­ni­joo­gas­sa yhdis­ty­vät joo­gan eri osa-alu­eet: fyy­si­set asa­nat, medi­taa­tio, mant­rat, mudrat eli käsien asen­not, band­hat eli var­ta­lon lukot, hen­gi­tys­har­joi­tuk­set, visua­li­saa­tiot sekä ren­tou­tu­mi­nen. Joo­ga­tun­nit alka­vat alku­mant­ral­la, jos­ta ede­tään kriy­aan eli var­si­nai­seen har­joi­tus­sar­jaan sekä edel­leen ren­tou­tuk­seen, medi­taa­tioon ja lop­pu­mant­raan.


Sun­nun­tai­sin 11.8.–1.9. klo 15.00–16.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Mer­vi Hok­ka­nen (Gian Terath Kaur)

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Hathajooga, kesä 2019

Kurs­si sinul­le, jol­le hat­ha­joo­ga ei ole vie­lä kovin tut­tua. Aloi­tam­me joo­ga­ker­rat alku­ren­tou­tuk­sel­la, jos­ta siir­rym­me aloit­te­li­jan aurin­ko­ter­veh­dyk­seen sekä fyy­si­siin asen­to­har­joi­tuk­siin eli asa­noi­hin. Joo­ga­har­joi­tus tukee mie­len tasa­pai­noa ja ren­tout­taa sekä edis­tää kehon jous­ta­vuut­ta ja voi­maa. Samal­la myös oman kehon tun­te­mus vah­vis­tuu.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Hat­ha­joo­ga A:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 19.00–20.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 44 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Hat­ha­joo­ga B:
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 19.00–20.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 25 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Energiaa aamujoogasta, kesä 2019

Aloi­ta päi­vä­si ren­nos­ti, voi­ma­va­ro­ja kerä­ten ja itseä­si lem­peäs­ti herä­tel­len aamui­sil­la joo­ga­har­joi­tuk­sil­la. Löy­dä sisäl­tä­si syvä ren­tous ja rau­ha. Teem­me eri­lai­sia venyt­tä­viä, vah­vis­ta­via, vir­kis­tä­viä ja eheyt­tä­viä hat­ha­joo­gan har­joi­tuk­sia aamul­le avau­tuen. Pää­täm­me joo­ga­ker­rat lop­pu­ren­tou­tuk­seen.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.–5.6. klo 9.00–10.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Hin­ta: 37 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Alexander-tekniikka, yksilöohjaus, kesä 2019

Alexan­der-tek­nii­kan yksi­tyis­tun­neil­la opit suju­van, tar­kan ja tasa­pai­noi­sen liik­ku­mi­sen tai­to­ja. Mene­tel­mää har­joit­ta­mal­la teet arjen aska­reis­ta, esiin­ty­mi­sis­tä ja lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sis­ta vai­vat­to­mam­pia. Opit arvioi­maan voi­ma­va­ro­ja­si ja käyt­tä­mään nii­tä tehok­kaam­min. Alexan­der-tek­niik­ka aut­taa myös lem­peän tehok­kaas­ti kroo­ni­siin, epäs­pe­si­fei­hin sel­kä­ki­pui­hin. Tun­neil­la käy­te­tään taval­li­sia vaat­tei­ta ja lii­ku­taan aina oppi­laan kyky­jen puit­teis­sa. Saat hen­ki­lö­koh­tais­ta ope­tus­ta, joten tun­nit sopi­vat kai­kil­le aloit­te­li­jas­ta kon­ka­rei­hin. Et tar­vit­se mitään eri­tyis­tai­to­ja tai -väli­nei­tä har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen. 


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 16.00–21.00, ohjausai­ka 30min/ ker­ta, 4 ker­taa.

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Lempeä ilta-miniretriitti, kesä 2019

Aloi­tam­me mini­ret­rii­tin rau­hal­li­sil­la ja lem­peän koke­muk­sel­li­sil­la hen­gi­tys­har­joi­tuk­sil­la. Psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pian har­joit­teet sisäl­tä­vät sekä kehol­li­sia että mie­li­ku­val­li­sia ele­ment­te­jä. Eväs­tauon jäl­keen jat­kam­me kurs­si­paik­kaa ympä­röi­vään luon­toon ja teem­me mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen. Sii­nä etsim­me itsel­le sopi­van pai­kan luon­nos­ta ja hyö­dyn­näm­me mie­li­paik­kaa edel­leen muis­sa har­joi­tuk­sen vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le ja ren­tou­tu­mi­sel­le. Illan lopuk­si on mah­dol­li­suus sau­no­mi­seen ran­ta­sau­nal­la.


Kes­ki­viik­ko­na 24.7. klo 17.00–20.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 22 €

Sijain­ti: Könk­kö­län tila, Vesan­gan­tie 37

Ilmoit­tau­du

Luontomielipaikka, kesä 2019

Mie­li­paik­ka­har­joi­tuk­sen aika­na etsim­me itsel­lem­me luon­nos­ta sopi­van pai­kan, jota hyö­dyn­näm­me myös har­joi­tuk­sen muis­sa vai­heis­sa. Mie­li­paik­ka­har­joi­tus antaa mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­sen koke­muk­sel­le arjen kes­kel­lä, teh­den tilaa myös rau­hoit­tu­mi­sen ja ren­tou­tu­mi­sen koke­muk­sil­le. Har­joi­tuk­sen myö­tä voit tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää luon­nos­ta löy­ty­viä mie­li­paik­ko­ja oman hyvin­voin­nin tuke­na.


Lau­an­tai­na 31.8. klo 12.00–14.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 13 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du

Metsämieli-kurssi, kesä 2019

Tule oppi­maan mie­len- ja tie­toi­suus­tai­to­ja kau­pun­ki­luon­nos­sa! Kurs­sin aika­na pereh­dym­me luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­siin ja elä­män­tyy­ty­väi­syy­den ainek­siin har­joit­te­le­mal­la mie­len­tai­to­ja. Har­joit­teet on help­po yhdis­tää arki­seen luon­nos­sa liik­ku­mi­seen. Kurs­sin aika­na pää­set myös laa­ti­maan itse­näi­ses­ti tar­pei­sii­si sopi­van, met­sä­mie­li­har­joit­tei­siin poh­jaa­van voi­ma­va­ra­suun­ni­tel­man.

Lisä­tie­toa mene­tel­mäs­tä: www.metsamieli.fi .


Tiis­tai­sin 13.–27.8. klo 17.30–19.00, 3 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 28 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du

Metsämielikävely, kesä 2019

Met­sä­mie­li-mene­tel­mäs­sä hyö­dyn­ne­tään luon­non suo­mia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. Rau­hal­li­sen met­sä­mie­li­kä­ve­lyn aika­na teem­me ohja­tus­ti ren­tou­tu­mis­ta, vir­kis­ty­mis­tä ja mie­len­tai­to­ja tuke­via help­po­ja har­joit­tei­ta. Tavoit­tee­na on vah­vis­taa hyvin­voin­tia ja aut­taa elä­mään antoi­saa elä­mää, elä­män­haas­teis­ta huo­li­mat­ta.


Lau­an­tai 8.6. klo 12.00–13.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Susan­na Homa­nen

Hin­ta: 10 €

Sijain­ti: Jyväs­ky­län luon­to­koh­de (tar­ken­tuu myö­hem­min)

Ilmoit­tau­du

Tiibetiläinen jooga ja meditaatio

Opet­te­lem­me yhdek­sän puh­dis­ta­vaa hen­gi­tys­tä -har­joi­tuk­sen sekä vii­den liik­keen medi­ta­tii­vi­sen Tsa Lung -joo­gan, jota teh­dään lat­tial­la tai tuo­lil­la istuen.
Tii­be­tik­si ”tsa” tar­koit­taa kana­via ja ”lung” tuul­ta eli ener­gi­aa. Yksin­ker­tai­sis­sa, mut­ta voi­mak­kais­sa Tsa Lung -har­joi­tuk­sis­sa pyri­tään puh­dis­ta­maan ja vapaut­ta­maan kehon, tun­ne­ta­son ja mie­len luk­kiu­tu­mia, jot­ka estä­vät mei­tä lepää­mäs­tä luon­nol­li­ses­sa mie­len­rau­has­sa. Samal­la Tsa Lung on teho­kas tapa kehit­tää kehon ja mie­len yhteyt­tä ja syven­tää medi­taa­tio­ta. Har­joi­tuk­set tule­vat bön-budd­ha­lai­ses­ta perin­tees­tä yli 1000 vuo­den takaa tar­jo­ten meil­le mah­dol­li­suu­den tun­nis­taa oma vii­saus­luon­tom­me, jos­ta käsin voim­me olla hyö­dyk­si sekä itsel­lem­me että toi­sil­le.
Kurs­si on suun­nat­tu kai­kil­le, eikä sii­hen tar­vi­ta ennak­ko­tie­to­ja. Se sopii myös syven­tä­väk­si ja ker­taa­vak­si kurs­sik­si niil­le, jot­ka ovat oppi­neet Tsa Lung -har­joi­tuk­sen aiem­min. Voi­mak­kaat hen­gi­tys­har­joi­tuk­set eivät kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä sovi ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le tai hen­ki­löil­le, joi­den sai­raus on aktii­vi­ses­sa vai­hees­sa. Jos ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set askar­rut­ta­vat sinua, voit ottaa yhteyt­tä opet­ta­jaan Jyvä­län kaut­ta.


Lau­an­tai 13.4. klo 11.00‒17.00 (1 ker­ta)

Ryh­mä­ko­ko: 8‒12

Opet­ta­ja: Anna-Kai­sa Hir­va­nen

Hin­ta: 40 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du